Pagina laden
Selecteer je taal
nl es

Belasting

Belastingsoorten, instanties en teruggave
financieel-foto

Omzetbelasting (Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA)

De omzetbelasting die wordt geheven over de verkoop van producten en diensten wordt in Spanje aangeduid als I.V.A., oftewel “Impuesto sobre el Valor Añadido”. Er zijn drie tarieven vastgesteld, te weten:

  • Hoog tarief (21% m.i.v. september 2012): Van toepassing op alle producten en diensten waar belasting over geheven dient te worden en die niet in één van de onderstaande categorieën vallen.
  • Verlaagd tarief (10% m.i.v. september 2012): Van toepassing op bepaalde voedingsmiddelen, medische producten, transport van reizigers, de meeste diensten van het hotel-en restaurantwezen en de bouw van woningen, schoonmaakdiensten.
  • Extra verlaagd tarief (4%): Van toepassing op producten die voorzien in de eerste levensbehoefte zoals groente, melk, brood, fruit, boeken, kranten en medisch specialisme.

De Spaanse omzetbelastingwetgeving is vastgelegd in de wet Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido en Real Decreto 1624/1992, Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Voor meer informatie over BTW en andere indirecte belastingen in Spanje, Ceuta & Melilla en op de Canarische eilanden, zie “Invoerrechten en belastingen” onder de menuoptie “Vragen”.

Inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, IRPF)

De werknemer is belastbaar over het inkomen – zowel in geld als in natura – dat hij verkrijgt tijdens een belastingjaar (dat gelijk is aan het kalenderjaar). De belastingtarieven zijn progressief, d.w.z. het tarief stijgt naarmate het belastbare inkomen hoger is. Anno 2018 zijn er vijf schijven. Voor de laagste geldt een tarief van 19% en voor de hoogste schijf 45%. Echter verschillen de exacte tarieven per autonome regio.

Vennootschapsbelasting (Impuesto sobre la renta de sociedades)

Het normale tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt 25%. Er bestaan echter verschillende subsidieregelingen, waardoor bedrijven kortingen kunnen krijgen op de vennootschapsbelasting. Dit geldt met name voor het creëren van werkgelegenheid, investeringen in R&D, in nieuwe technologie en in milieuprojecten. De hoogte daarvan verschilt per autonome regio.

Vermogensbelasting (Impuesto sobre el patrimonio)

In 2011 werd de vermogensbelasting in Spanje heringevoerd, nadat deze enkele jaren was afgeschaft. De vermogensbelasting belast vermogens boven de 700.000 euro, waar de waarde van de eigen woning tot 300.000 euro niet in wordt meegerekend. Echter zijn de autonome regio’s vrij om het minimum belastbaar vermogen te veranderen. Zo wordt er in Catalonië belasting betaald over een vermogen groter dan 500.000 euro en wordt er geen vermogensbelasting betaald in Madrid. De tarieven van de belasting zijn progressief. Dat wil zeggen dat ze hoger worden naarmate het belastbaar vermogen toeneemt. Er zijn acht schijven, waarvan de hoogste 3,45% bedraagt. Voor meer informatie over welke vermogensbelasting van toepassing is per regio, verwijzen wij u door naar de website van de overheid van de desbetreffende regio.

Successiebelasting en schenkingsrechten (Impuesto sobre sucesiones y donaciones)

Er is belasting verschuldigd over schenkingen tijdens het leven en over eigendom dat bij iemands overlijden geërfd wordt. Deze belasting wordt geheven ten bate van de regio waar de belastingplichtige woont en de hoogte ervan verschilt van deelstaat tot deelstaat. Steeds minder autonome regio’s heffen successiebelasting.

Heffingen/ zegelrechten (Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados)

Zegelrechten worden geheven op juridische en commerciële documenten. Daarnaast ook op sommige transacties zoals de aankoop of hypothekering van onroerend goed.

Gemeentelijke belastingen (Impuestos municipales)

Er worden diverse plaatselijke belastingen geheven door de gemeente waar de belastingplichtige woont. Dit is bijvoorbeeld voor wegenbelasting, belasting over bouw- en constructiewerkzaamheden en belasting op onroerend goed.

Belasting op de uitoefening van een beroep of bedrijf (Impuestos sobre Actividades Económicas)

Deze gemeentelijke belasting wordt geheven over het uitoefenen van economische activiteiten en geldt zowel voor natuurlijke personen als rechtspersonen.

Belastingteruggave

Informatie over het verzoek om teruggave van BTW voor niet residenten kunt u raadplegen op de website van de Spaanse belastingdienst: www.aeat.es (devolución de IVA a no establecidos).

De vereisten die Spanje stelt voor het verzoek om teruggaaf kunt u nagaan bij de Nederlandse belastingdienst: www.belastingdienst.nl. Zo dient u er bijvoorbeeld rekening mee te houden dat documenten in de Spaanse taal overlegd moeten worden (m.u.v. de omschrijving van de goederen, deze mag ook in het Engels zijn).

Belastingverdrag

Een belastingverdrag is een overeenkomst tussen twee landen die voorkomt dat particulieren en bedrijven over dezelfde inkomsten twee keer belasting betalen. Spanje heeft met Nederland een overeenkomst. U kunt het verdrag via onderstaande link downloaden:

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Spaanse Staat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.

Hoofdletters, kleine letters en cijfers
We ondersteunen Internet Explorer niet langer
Gelieve te upgraden naar Google Chrome of Firefox.